Aan de activiteiten van de personeelsvereniging ligt een reglement ten grondslag. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste informatie. Het volledige reglement kun je inzien via het intranet of opvragen bij één van de bestuursleden.

Activiteiten (art. 7)

 1. De personeelsvereniging heeft als doelstelling om minimaal acht activiteiten per kalenderjaar te organiseren.
 2. Activiteiten worden zoveel mogelijk vooruit gepland en gecommuniceerd via de website. Daarop aanvullend zal ook zoveel mogelijk informatie worden gedeeld via intranet, social media en nieuwsbrieven.
 3. Het bestuur is gerechtigd om een activiteit te annuleren indien er sprake is van een situatie die het door laten gaan van een activiteit niet rechtvaardigt.
  Redenen kunnen zijn (niet limitatief):

  1. Onvoldoende aanmeldingen;
  2. Gewijzigde situatie bij aanbieder activiteit;
  3. Onvoldoende financiële middelen;
 4. Deelname aan een activiteit is enkel mogelijk op de door het bestuur georganiseerde wijze.

Eigen bijdrage (art. 6)

 1. Voor het merendeel van de activiteiten is een eigen bijdrage verschuldigd, die per activiteit wordt vastgesteld door het bestuur. De hoogte van de eigen bijdrage wordt vooraf gecommuniceerd.
 2. De eigen bijdrage wordt standaard ingehouden op het nettoloon van de medewerker.
 3. Het bestuur is gerechtigd om een andere wijze van betaling te verlangen, mits dit vooraf is aangegeven. Mogelijke opties zijn (niet limitatief):
  1. Contant;
  2. Betaling via elektronisch weg (zoals iDeal).

Opgave (art. 10)

 1. Deelnemers kunnen zich aanmelden op de door het bestuur aangewezen wijze.
 2. De deelnemer dient zichzelf aan te melden. Het verrichten van aanmelding voor of namens iemand is niet toegestaan.
 3. Een aanmelding tot een activiteit is bindend. De deelnemer is altijd verplicht om de eigen bijdrage te betalen, ook als de deelnemer in een later stadium zijn deelname wenst te annuleren.
 4. Het bestuur is gerechtigd om in afwijking van lid 3 anders te beslissen.
 5. Doorverkoop is niet toegestaan.
 6. Indien er een maximaal aantal plekken beschikbaar is, is de volgorde van inschrijving bepalend.
 7. Het bestuur is gerechtigd om in afwijking op lid 6 een andere werkwijze te hanteren, mits dit van tevoren kenbaar is gemaakt.

Afmelding (art. 11)

 1. Indien de deelnemer zijn aanmelding wenst te annuleren, dient hij dit uiterlijk twee weken voor de activiteit schriftelijk kenbaar te maken op het mailadres van de personeelsvereniging.
 2. De eigen bijdrage blijft in het geval van de situatie in lid 1 verschuldigd, conform het bepaalde in artikel 10 lid 3.
 3. Niet tijdig afmelden kan een grond vormen voor royement van het lid.

Gedragsregels (art. 9)

 1. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich fatsoenlijk gedragen jegens anderen.
 2. Het bestuur is op grond van de statuten gerechtigd om een lid te royeren, conform het bepaalde in deze statuten.
 3. De volgende gedragingen worden sowieso niet geaccepteerd en zal leiden tot een voordracht tot royement:
  1. Vernieling;
  2. Diefstal;
  3. Drugsgebruik;
  4. Overmatig alcoholgebruik;
  5. Discriminatie;
  6. (Seksuele) intimidatie;
  7. Niet opvolgen van (veiligheids)instructies van het bestuur, begeleiding of andere daartoe aangewezen personen;
  8. Herhaaldelijk niet verschijnen op een evenement waarvoor hij zich aangemeld heeft.

Aansprakelijkheid (art. 8)

 1. Deelname aan evenementen is op eigen risico. Het bestuur en de personeelsvereniging kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor schade van welke aard dan ook.